Vragen? 085-2103699

Garantie

Austria Deuren B.V. garandeert de gebruiksgeschiktheid van de fabrieksmatig voorbehandelde City Line voordeuren en tuin-, balkon- en achterdeuren voor een periode van 6 jaar na aankoopdatum, indien er is voldaan aan de hierna gestelde garantievoorwaarden. Austria Deuren B.V. zal in geval van aantoonbare productiefouten de desbetreffende deuren opnieuw leveren, of naar keuze van Austria Deuren B.V., de aankoopsom vergoeden. Loonkosten en alle overige bijkomende kosten van derden alsmede bedrijfsschade en vervolgschade zijn niet in deze garantie inbegrepen.

Garantievoorwaarden

1. De deuren dienen droog en vlak opgeslagen en vervoerd te worden.
2. De deuren tijdens de opslagperiode niet aan direct zonlicht blootstellen.
3. Controleer de goederen op schade en specificatie bij ontvangst. Teken eventuele schade en/of andere opmerkingen direct aan op de vrachtbrief en onderteken deze. Schade en/of andere reclamaties zijn achteraf niet mogelijk.
4. De deuren dienen conform de ‘Verwerkingsvoorschriften Austria buitendeuren’ verwerkt te zijn.
5. De voorbehandelde deur dient binnen 8 dagen na het afhangen aan alle 6 de zijden afgewerkt te worden en wanneer nodig voorzien te zijn van glas een en ander  conform de bij de deur bijgesloten ‘Verwerkingsvoorschriften Austria buitendeuren’.
6. Het is raadzaam de deuren zo laat mogelijk in de bouwfase te plaatsen.
7. Deuren zijn uitsluitend geschikt voor binnenbeglazing d.w.z. dat de glaslatten altijd aan de binnenzijde geplaatst moeten zijn.

Uitgesloten van de garantie

• Gebreken en of schade die bij controle ontvangst al vast- gesteld hadden kunnen worden.

• Geheel of gedeeltelijk bewerkte deuren kunnen niet worden geruild, evenals deuren die uit de oorspronkelijke verpakking genomen zijn en niet deugdelijk herverpakt zijn.

• Schade die ontstaan is door ondeskundige verwerking en/of gebruik.

• Het zogenaamde ‘bloeden’ van merbau deuren.

• Kleur- en structuurnuances bij massief houten deuren dienen als natuurlijk te worden beschouwd.

• Bij deuren die van een donkere verf worden voorzien kunnen kleine droogtescheurtjes voorkomen.

• De kromte of scheluwte van een deur die niet meer dan 8 mm is (conform tolerantieklasse 2 van de norm NEN-EN 1530).

• Deuren met een grotere afmeting dan 1050 x 2400 mm

• Indien er meer dan 1 cm per zijde van de deur afgeschaafd of gezaagd is.

• Wanneer verwarmingselementen zich binnen een afstand van 100 cm van de deur bevinden.

• Indien bij controle blijkt dat het vochtpercentage van de deur meer dan 16% is.

• Er onvoldoende onderhoud aan de deur plaatsgevonden heeft.

• Waterschade als gevolg van onvoldoende afdichting bij de glas/ deuraansluitingen

• Vervormingen of schade aan de deur ontstaan door een afwerklaag die onvoldoende bescherming biedt.

Schademelding

De belanghebbende die op deze garantieverklaring een beroep wil doen, dient zich in eerste instantie te wenden tot de contractpartij.

De belanghebbende mag aan de deuren geen enkele verandering (doen) aanbrengen voordat een vertegenwoordiger van Austria Deuren B.V. in de gelegenheid is gesteld de betreffende deuren te inspecteren. Schade die onder deze garantie valt zal alleen worden vergoed na schriftelijke of mondelinge toestemming van
een vertegenwoordiger van Austria Deuren B.V.

To Top